OBTENIR DE L'AIDE JURIDIQUE

Arabe | Français | Kreyòl Ayisyen | Lingala | Portugais | Somali | Espanol


Enfomasyon pou moun ki bezwen ed.

+ Eske mwen kalifye pou asistans ILAP?

Sevis ILAP yo se gratis ti cheri ouswa pri ba. Nou sevi moun ki viv nan Maine ki pa fe anpil lajan selman. ILAP ka mande ou kesyon sou lajan ki antre lakay ou pou yo ka we si ou kalifye pou yon premyie randevou.

Si w’ap cheche asistans imigrasyon men ou kwe ki ou fe twop lajan pou nou ka sevi ou, nou ka ba-w yon lis avoka imigrasyon ki sevi moun nan Maine.

ILAP ka selman sevi moun ki viv nan Maine. Si ou viv nan yon lot etat, souple, visite pag Resous Imigrazyon (Self-Help Resources) pou jwen sevis nan zon pa-w.

+ Kisa mwen supose fe si mwen pa pale Angle?

ILAP ka bay entepretasyon sou telefon ouswa ansanm avek ou pou tout apel telefon ouswa apel Skype yo. W’ap jwenn entepretasyon pou visit nan biwo epi nan reyinion avek anplwaye legal e volunte yo nan ILAP. Ou met poté yon granmoun ansanm avek ou ki kapab bay translasyon.

 

+ Kijan mwen ka fe yon reyinyon?

Si ou kalifye pou sevis ILAP yo, fók ou fé yon reyinyon avek recepsyon ILAP pou bay infomasyon pa-w. Nan reyinyon sa, nou mande enfomasyon sou ou menm avek ed la w’ap cheche. Si ou viv plis andeyo zon Portland, ou met mande fé reyinyon sa fet sou telefon ouswa Skype.

Ou ka mande reyinyon sa sou telefon ouswa pase nan biwo ILAP:

 • Ou ka rele ILAP a (207) 780-1593

 • Ou ka visite biwo Portland a 489 Congress Street, Etag 3, Lendi, Madi, Jedi ou Vandredi ant 9AM e 5pm.

Si ILAP kapab ede ou apre yo jwen enfomasyon sou doseye ou pandan premeye reyinon avek ou, nou pral fe yon dezeyem reyinyon pou ou kapab rankontre avek anplwaye legal e lót volonte yo. Nou pral di ou ki enfomasyon ouswa dokiman yo w’ap bezwen cheche epi pote pou reyinyon sa.

Paske nou se yon oganzasyon piti, nou pa ka ede chack moun ki fe premye reyinyon. Ou ka bezwen tan kék semen pou dezyem reyinyon pa-w. Mesi anpil pou pasyans ou avek comprehansyon pa’w.

 

+ Ki sevis yo ki ILAP ofri?

Si ou kalifye pou sevis ILAP yo epi ou te fe yon reyinyon premye avek biwo a, anplwaye legal ouswa volonte yo kapab:

 • Rankontre avek ou pou tande kesyon pa’w yo, bay konsey sou lwa Immigrasyon Etasini, pwocess la e stati pa-w nan efó Imigrasyon.

 • Ede ou ranpli fóm Imigrasyon yo é aplikasyon yo, epi bay konsey sou kijan ou ka ranje dokiman yo w’ap bezwen pou voye avek fom sa yo

 • Si ou bezwen, li posib nou ka represante ou nan biwo Imigrasyon ouswa nan kout Imigrasyon.

Paske nou gen kapasite ki limite, ILAP pa ka ede moun avék Visa-yo ki patwone pa travay la, ni Visa etid-yo nan Etazini. Epi tou, nou pa ka edé avek pwoblem ki devan kout la pou afé ki pa sou stati imigrasyon. Pou plis enfomasyon de sevis legal yo sou lot afé, souple visite pati Community Partners nan sit enténét sa-a.

Tout sevis ILAP fét avek reyinyon apre nou ranpli tout enfomasyon pa-w yo pandan premyé konvesasyon.

 

+ Koté mwen ka fe reyinyon avek ILAP?

Si ou kalifye pou sevis ILAP yo, epi ou te fé reyinyon premye, w’ap ka fé reyinyon avek staff legal e volónte yo nan:

 • Nan Portland a 489 Congress St., Etaj 3

 • Nan Lewiston a 11 Lisbon St., Chanm 205

 • Nan Millbridge (fe reyinyon specific avek moun sou telefon avan)

 • Sou telefón, Skype ouswa pa lapòs

Tout reyinyon yo nan chak lokasyon ap fét avek moun nan biwo Portland. Anplwaye ILAP yo pral ede ou jwen ki lokasyon fé plis sans pou ou avek kibo ou viv e kile ki gen reyinyon.

 

+ Mwen se yon moun k’ap cheche azil epi mwen bezwen pemisyon travay; eske ou ka ede’m?

ILAP bay enfomasyón pou  ou ka ede tét pa-w pou moun azil kap aplike pou kat travay yo.

 • Nan Portland, vin nan biwo pa-nou Lendi yo ant 1pm a 4pm selman.

 • Nan Lewiston, vin nan biwo pa-nou Vandredi yo ant 9am a 11am selman.

Pandan le sa-a, anplwaye ILAP yo pa ka bay konsey legal. Pou tout kesyon legal yo, fók ou mande rendevou premye avék biwo-a. Nou gen plis enfomasyon pou moun kap aplike azil san ed avoka la nan seksyon “Asylum Self-Help”.